کانال تلگرام دکتر رسول عزيزي فوق تخصص جراح کولون و رکتوم
.مطالب سايت دکتر عزيزي را در تلگرام داشته باشيد
ورود به صفحه وب جديد دکتر رسول عزيزي فوق تخصص جراحي کولورکتال
colon Rectum Anatomy Image2 (Dr. Rasoul Azizi , MD) Colorectal Surgery
قابل توجه بیماران عزیز مطب به علت شرکت در کنگره کولوپروکتولوژی در وین و برلین تا آخر شهریور ماه تعطیل میباشد. مطب از اول مهر ماه برقرار میباشد. ا
English
ا                                                      صـفـحــه نخست

ســايـــر زبــانــها                                       

تاريخچه تحصيلات                            

جراحي روده و مقعد                 

بيماريهاي روده و مقعد          

مقالات و تــحـقــيــقات       

تماس بـا دکتر عزيزي   

صـفـحـه   دانــلــودها    

گــالــــري تصاويـــــر   

   گالـــــري تـــــصاوير 2
advance rectal tumor گالري تصاوير
CPH گالري تصاوير
early ileostomy closure گالري تصاوير
hemorrhoid& obst, Lt sided ca گالري تصاوير
mega rectum and gangren of prolapse گالري تصاوير
Mrs Shami op گالري تصاوير
perineal stoma گالري تصاوير
polype & prolapse گالري تصاوير
PPH گالري تصاوير
presacral tumor گالري تصاوير
profesional pictures گالري تصاوير
prolapse 3 pat گالري تصاوير
prolapse resection, novel T گالري تصاوير
rectal cancer with invasion to vagina(Feridoni) گالري تصاوير
rectal melanoma گالري تصاوير
stoma & Hemorrhoid گالري تصاوير

حق تکثير   1388-1398  گروه فني مهندسي همگام . کليه حقوق محفوظ است

Colon Anatomy Image ( Raoul Azizi , MD ) Colorectal Surgery
Doctor Rasoul Azizi , MD ( Colorectal Surgeon Iran )

تصاوير بيماريهاي روده و مقعد( گالري يک) ا

ورود به گالري دو از تصاوير بيماريهاي روده و مقعد
گالري تصاوير مربوط به بيماريهاي روده و مقعد
گالري تصاوير سرطان کولون چپ که باعث انسداد شده است
ورود به نسخه ي موبايل سايت دکتر رسول عزيزي